Tag Archives: Giấy phép vận chuyển hàng hóa

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bị rách thì có được cấp lại hay không?

Theo Khoản 4 Điều 17 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp, cấp [...]