Tag Archives: giay de nghi sua doi giay phep buu chinh

Mẫu văn bản xin cấp phép bưu chính

Cập nhật theo Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 26/7/2016; Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 [...]