Tag Archives: Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là một quy trình đòi hỏi người tham gia [...]

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bị rách thì có được cấp lại hay không?

Theo Khoản 4 Điều 17 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp, cấp [...]