Tag Archives: Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Trình tự thực hiện: – Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu [...]