Trường hợp doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép bưu chính thì phải có khả năng tài chính ra sao ạ? Mong nhận được phản hồi.

Theo Khoản 2 Điều 21 Luật Bưu chính 2010, doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

– Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;

– Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

– Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Về điều kiện khả năng tài chính được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP như sau:

– Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

– Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Lưu ý: Mức vốn tối thiểu quy định nêu trên phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về khả năng tài chính nêu trên để được cấp giấy phép bưu chính.

Trân trọng!