Tag Archives: đảm bảo bí mật thư

Hoạt động bưu chính phải đảm bảo bí mật thư

Theo quy định tại Điều 4 Luật bưu chính 2010, hoạt động bưu chính phải đảm [...]