Theo quy định tại Điều 4 Luật bưu chính 2010, hoạt động bưu chính phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Một là, bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời, chính xác, tiện lợi trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Hai là, bảo đảm bí mật thư theo quy định của pháp luật.

Ba là, kinh doanh dịch vụ bưu chính theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Bốn là, bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thường xuyên, ổn định cho xã hội.

Năm là, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính.

Luật bưu chính 2010 được ban hành ngày 17/6/2010 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2011.