Luật bưu chính 2010 được ban hành ngày 17/6/2010 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2011. Một trong những nội dung đáng chú ý tại văn bản này là quy định về những vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 12 Luật bưu chính 2010, các vật phẩm, hàng hóa này bao gồm:

Một là, vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật của Việt Nam quy định cấm lưu thông.

Hai là, vật phẩm, hàng hoá từ Việt Nam gửi đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu.

Ba là, vật phẩm, hàng hoá từ các nước gửi về Việt Nam mà pháp luật Việt Nam quy định cấm nhập khẩu.

Bốn là, vật phẩm, hàng hoá bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trường hợp bưu gửi bị phát hiện vi phạm quy định này của Luật bưu chính 2010 thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm:

  • Đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi đó;
  • Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là nội dung quy định tại Điều 14 Luật bưu chính 2010.