Để nắm rõ nội dung chi tiết của “Mẫu thông báo hoạt động bưu chính” mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích bên dưới. Hy vọng tài liệu sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn.
(Tên tổ chức, doanh nghiệp)                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
             ——-                                                                                   ————— 
 Số: ……….                                                                                                       ……….., ngày …..  tháng ….. năm …..
                                                          THÔNG BÁO 
 
                                              HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH 
  Kính gửi: …………………… (tên cơ quan xác nhận thông báo hoạt động bưu chính)
Căn cứ Luật bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số …../20…../NĐ-CP ………………………………………. ;
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) thông báo hoạt động bưu chính theo các nội dung sau:
Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa ………………………………………………………………….
Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập):…………………………………………………………………………………………………………….
Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): ……………………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập):
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập số: ………….. do ………. cấp ngày ……………tại ………………………………..
4. Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………………………
5. Điện thoại: ………………………………. Fax: ……………………………..
6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ……………………………
7. Người đại diện theo pháp luật:
Họ tên: ………………………………….. Giới tính: ………………………..
Chức vụ : ………………………………………………………………………………………………………
Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: ………………………………..
Số CMND/hộ chiếu …………… Cấp ngày  …………. tại ……………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..
Điện thoại: …………………………… E-mail: ……………………………….
8. Người liên hệ thường xuyên:
Họ tên: ………………………… Giới tính: ……………………………………..
Chức vụ : ……………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………… E-mail: …………………………..
Phần 2. Mô tả tóm tắt về dịch vụ/ hoạt động bưu chính
1. Loại dịch vụ/hoạt động bưu chính:
2. Phạm vi cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:
3. Phương thức cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:
4. Thời điểm bắt đầu triển khai cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:
Phần 3. Tài liệu kèm theo
Tài liệu kèm theo gồm có:
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
Phần 4. Cam kết
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong văn bản thông báo này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Nơi nhận: 
 – Như trên;                                             NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP  LUẬT 
…………….                                                 CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP 
                                                             (Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, HN.

------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://giayphepbuuchinh.com
http://giayphepthanhlapcongty.com
http://thutucgiayphep.com
http://luatvietphu.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *