Khoản 2 Điều 12 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn như sau:

“2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn gồm:

a) Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);

b) Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;

c) Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

d) Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

đ) Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định này, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất”.

Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 4 Nghị định 150/2018/NĐ-CP lại quy định: Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 47/2011/NĐ-CP.

Nghị định 150/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

Như vậy, hiện nay khi công ty bạn làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép bưu chính hết hạn thì không cần chuẩn bị bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất.

Trân trọng!